Freitag, 8. Dezember 2017

mountains, 130cm x 115cm, oil on canvas