Freitag, 5. Mai 2017

mountains, 120cm x 150cm, oil on jute